ประกาศผลรางวัล Science Exhibition Week 2022 ช่วงที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาในโครงการ Science Exhibition Week 2022 ช่วงที่ 2 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม และ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เป็นผู้เข้าร่วมประกวด และผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินักศึกษาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับรางวัลเหรียญทอง The Best Presentation ซึ่งผลสรุปรางวัลมี ดังนี้


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)

IC_Room1
ประเภทรางวัล :
 เหรียญทอง The Best Presentation
ผลงานวิจัย : การเตรียมไฮโดรเจลไคโตซานกักเก็บสารสกัดจากใบชะพลูเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Preparation of Chitosan Hydrogel containing Piper Sarmentosum Extract for Antibacterial Applications
นักศึกษา : นางสาวบุษกร คงวัดใหม่ และ นางสาวเรณุกา มาลากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ถ้ำสิงห์ นิยมไทย และ รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล
IC_Room 2
ประเภทรางวัล : เหรียญทอง The Best Presentation
ผลงานวิจัย : การสกัดสารเสริมรสที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากกากมะเขือเทศ Extraction of functional food enhancer from tomato pomace 
นักศึกษา : นางสาวพชรพร พุธธังกูร และ นายจิรายุ สุขน่วม 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น

IC_Room 3
ประเภทรางวัล : เหรียญทอง The Best Presentation
ผลงานวิจัย : การพัฒนาประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของถ่านกัมมันต์ทางการค้าด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และยูเรีย  Enhanced CO2 Adsorption Capacity of Commercial Activated Carbon by KOH and Urea
นักศึกษา : นางสาวเปมิกา รักษาพล และ นางสาวศิริมา อิคูอิ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร รัตนะ

IC_Room 4
ประเภทรางวัล : เหรียญทอง The Best Presentation
ผลงานวิจัย : การผลิตผลึกนาโนเซลลูโลสจากวุ้นมะพร้าวเพื่อใช้เป็นสารดักจับฝุ่น PM2.5 Application of Crystalline Nanocellulose Extracted from Nata de Coco as a PM2.5 Scavenger
นักศึกษา : นางสาวอริสรา ถาวรพร และ นางสาวเบญญาภา เขียวมณีย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. เทวารักษ์ ปานกลาง

ภาควิชาเทคโลยีชีวภาพ (BT)

BT_ROOM 1
ประเภทรางวัล : เหรียญทอง The Best Presentation
ผลงานวิจัย : การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะโดเมนแอนทิบอดิที่จำเพาะต่อ Leishmania martiniquensis โดยใช้เทคโนโลยีคลังฟาจสำหรับการพัฒนาชุดตรวจ 
นักศึกษา : นางสาวดรณีรัตน์ ธารีสุข 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ฤชา ทับทิมใหม่

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม (AFET)

AFET_ROOM 1 
ประเภทรางวัล : เหรียญทอง The Best Presentation
ผลงานวิจัย : การกระจายตัวของขนาดอนุภาคและปริมาณสารตะกั่วของตะกอนดินในลำห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
นักศึกษา : นางสาวธาราภรณ์ สมัยใหม่ และ นางสาวชิดกมล มณีเติม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร

ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)

ประเภทรางวัล : The best presentation in Invention and Innovation
ผลงานวิจัย : อุปกรณ์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำ
นักศึกษา : นายพงศกร แย้มนิยม และ นางสาวศิรดา โคมทองชูสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น และ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร 

ประเภทรางวัล : The best presentation in Research
ผลงานวิจัย : "การจำลองเชิงตัวเลขของควอนตัมบิตที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสัญญาณรบกวนชนิดเกาส์เซียนแบบขาว ในระบบการคำนวณเชิงควอนตัม
นักศึกษา : นายอติรัฐ หมื่นสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ พลชัย , อาจารย์ ดร.อารียา จันทศรี

ประเภทรางวัล : เหรียญทอง (รองอันดับหนึ่ง)
ผลงานวิจัย : เครื่องยกเคลื่อนย้ายท่อก๊าซทางการแพทย์ พร้อมชั่งน้ำหนัก
นักศึกษา : นายธีรเดช เปล่งศุภมงคล และ นางสาวณัฐวดี คงดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ หวังคำ , นายสุพจน์ ทองจันทร์

ประเภทรางวัล :เหรียญทอง  (รองอันดับสอง)
ผลงานวิจัย : เครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติพร้อมระบบติดตามผู้ป่วย
นักศึกษา : นางสาวปุณยนุช การสมดี  นางสาวธัญญาเรศ ธาระพันธ์ และ นายเจษฎาภรณ์ ประทิพย์เนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สุวดี โพธิ์วิจิตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ

ประเภทรางวัล : เหรียญทอง  (รองอันดับสอง)
ผลงานวิจัย : โมเดลเครื่องวัดและแสดงผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย
นักศึกษา : นายวทัญญู เสถียรดี และ นางสาววรรณิศา บุตรชานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น , อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร 


ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด Science Exhibition Week 2022 ช่วงที่ 2 โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ขอให้ติดตามดูรายละเอียดการขอรับรางวัลและดาวน์โหลดใบเกียรติบัตรที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/sci.kmutnb.ac.th/sciexhibition

27 พฤษภาคม 2565