ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ให้แก่นักศึกษาของคณะ ทั้งนี้ให้นักศึกษาเข้าดูรายชื่อประกาศทุนและรายละเอียดการขอรับทุนได้ที่ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้

27 พฤษภาคม 2565