คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมปกเกล้า อาคาร 9 ชั้น 2  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ และ นายสุธี ผลดี ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้ลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ในการนี้มีผู้บริหารทั้งสองฝ่าย คณะครู และนักเรียน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เข้าเยี่ยมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ภายในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ 

26 พฤษภาคม 2565