ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่สมควรเข้ารับทุน โดยนักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อตรวจดูรายชื่อนักศึกษาและศึกษาวิธีดำเนินการขอรับทุนได้ตามข่าวประกาศนี้

24 พฤษภาคม 2565