ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2565 โดยดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF ประกาศ เพื่อดูรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนและรายละเอียดขั้นตอนการขอรับทุน ดังนี้

23 พฤษภาคม 2565