ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 TCAS 4

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 TCAS 4 โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง (SIT) แขนงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จนถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย www.admission.kmutnb.ac.th ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดการับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ PDF แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้

6 พฤษภาคม 2565