ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 จากท่าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 เข้าร่วมงาน จำนวน 82 ราย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

3 พฤษภาคม 2565

ห้องภาพ