พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 (The 10th Undergraduate in Applied Mathematics Conference)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 (The 10th Undergraduate in Applied Mathematics Conference) และได้มีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางออนไลน์เฟซบุ๊ก ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อผลักดันให้เกิดการประชุมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆ ที่ได้นำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีและได้ดำเนินการจัดการประชุมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในงานนี้ได้มีการนำเสนอโครงงานพิเศษของนักศึกษา จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ การนำเสนอรูปแบบบรรยาย (oral presentation) และ การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (poster presentation) โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมกิจกรรมและการประกาศผลรางวัลอีกครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 8.15 - 17.00 น. ผ่านทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB (ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ.) 

29 เมษายน 2565

ห้องภาพ