ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0"

ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0"

อ่าน 1,879 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มีนาคม 2560

    บริษัท กริดบิซิเนสโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้แทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ Grid International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารตามทฤษฎี Grid เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองการบริหารสู่ยุค Thailand 4.0 ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนการรับสมัคร>>>click here<<<