ประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควทท.) ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

ผู้ดูแลระบบ
2017-04-26 12:55:08

ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษา มจพ. เข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ "INNOVATIVE STARTUP @ KMUTNB"

ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "INNOVATIVE STARTUP @ KMUTNB" วันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 -15.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-04-25 16:38:52

ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประกวด โดยส่งผลงานประกวดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-30 17:27:51

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

นักเรียนและนักศึกษาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำหรับกิจกรรมจะจัดประกวดวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-30 17:04:33

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิจัยอย่างไรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

บุคลากรที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ : งานบุคคล สำนักงานคณบดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือ ติดต่อได้ที่นางสาวกุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ โทร. 3804

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-29 17:29:13

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Digital lifestyles for Thailand 4.0"

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง "Digital lifestyles for Thailand 4.0" ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-29 16:18:50

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาเคมีสำหรับวิศวกร

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาเคมีสำหรับวิศวกร รหัสวิชา 04011301 CHEMISTRY FOR ENGINEERS

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-29 15:59:59

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดย ผู้บริหาร บริษัทอำพลฟูดส์โพรเซสซิง จำกัด (กะทิชาวเกาะ) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 2 ห้อง 223

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-28 17:50:27

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชวนนักศึกษาประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 30 พ.ค. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-28 17:28:31

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสอบวัดความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-27 16:42:04

เชิญชวนบุคลากร นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯสามารถติดต่อที่ กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-24 15:15:35

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5"

กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนส่งผลงานเต็มและบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-20 10:22:53

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพ PACCON 2017

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติPure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลระบบ
2017-01-25 08:08:23

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Thailand's Network Security Contest 2017"

โครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

ผู้ดูแลระบบ
2017-01-12 08:08:06

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ชวนนิสิตนักศึกษาร่วม โครงการ "Leadership Development Program"

โครงการ "Leadership Development Program" รับสมัครนักศึกษาผู้ที่ทำกิจกรรม และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2, 3 ของทุกสาขาวิชา

ผู้ดูแลระบบ
2017-01-12 08:07:54

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ประยุกต์ มจพ. เปิดอบรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการเต้นลีลาเพื่อสุขภาพ ณ หอประชุมประดุ่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

ผู้ดูแลระบบ
2017-01-12 08:07:30