ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร วันที่ 16 มิถุนายน 2018

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 ธันวาคม 2560

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ (FADPU) ครั้งที่ 13

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ (FADPU) ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 ธันวาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSB 2017

การจัดประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 (The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017)) หัวข้อ “Frontiers in Applied Biotechnology” ระหว่างวันที่ 23–25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 พฤศจิกายน 2560

Google Form เพื่อสำรวจจำนวนนักศึกษาที่สนใจลงเรียนรายวิชา startup ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Google Form เพื่อสำรวจจำนวนนักศึกษาที่สนใจลงเรียนรายวิชา startup ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนวน 3 วิชา 1. รายวิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation) 2. รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Computer Programming for Startup) 3. รายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Design Thinking for Innovative Startup)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๖๑

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560 บุคลากรในสังกัดสามารถส่งผลงานวิจัย/บทความ ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของหน่วยงานเข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง Technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง Technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคไตและผู้ป่วยวิกฤตกับวิศวกรชีวการแพทย์ในประเทศไทย

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคไตและผู้ป่วยวิกฤตกับวิศวกรชีวการแพทย์ในประเทศไทย

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ เรื่องการส่งแฟ้มผลงานของผู้สมัครโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่องการส่งแฟ้มผลงานของผู้สมัครโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 ตุลาคม 2560

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่1-2560 เคมีสำหรับวิศวกร

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1-2560 วิชา 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 ตุลาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 ตุลาคม 2560

ประกาศ! คะแนนสอบกลางภาค 1-2560 วิชา Chem for Sci ตอน 2-7

ประกาศ! คะแนนสอบกลางภาค 1-2560 วิชา Chem for Sci ตอน 2-7

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ตุลาคม 2560

สตรีนนทบุรีเยี่ยมพบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สตรีนนทบุรีเยี่ยมพบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 ตุลาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2560

ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดจัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP TEST) รับสมัครวันที่ 1 พ.ย. จนถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย1/2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่1 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560