ประชาสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษา มจพ. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านรักษาดินแดน (วิชาทหาร)

กองกิจการนักศึกษา มจพ. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านรักษาดินแดน (วิชาทหาร)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 rd AUAP Students English Speech Competition, 20-24 Nov. 2017

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 rd AUAP Students English Speech Competition, 20-24 Nov. 2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ HOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการHOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัด "การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2"

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม HOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม HOW TO PITCH TO GET FUNDING ? วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง "การพิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560"

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560 พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพจากเว็บไซต์ https://health.icit.kmutnb.ac.th

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 มิถุนายน 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มิถุนายน 2560

พิธีเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "How to Bring Research to Market"

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "How to Bring Research to Market"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2559 สาขาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3/2559

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิ.ย. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤษภาคม 2560

ขอให้นักศึกษาดำเนินการทำ "คำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559"

ขอให้นักศึกษาที่มีรายวิชาเข้าสอบกับทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ดำเนินการทำคำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 ส่งงานวิชาการของคณะได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พ.ค. 2560 หากพ้นกำหนดจากนี้จะว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤษภาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เปิดให้นักศึกษาเข้าระบบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จะมีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 15 - 26 พ.ค. 2560 จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบกับทางคณะ เข้าระบบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤษภาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควทท.) ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

ผู้ดูแลระบบ
26 เมษายน 2560

ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษา มจพ. เข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ "INNOVATIVE STARTUP @ KMUTNB"

ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "INNOVATIVE STARTUP @ KMUTNB" วันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 -15.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 เมษายน 2560

ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประกวด โดยส่งผลงานประกวดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มีนาคม 2560

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

นักเรียนและนักศึกษาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำหรับกิจกรรมจะจัดประกวดวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มีนาคม 2560