ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2559 สาขาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3/2559

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิ.ย. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤษภาคม 2560

ขอให้นักศึกษาดำเนินการทำ "คำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559"

ขอให้นักศึกษาที่มีรายวิชาเข้าสอบกับทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ดำเนินการทำคำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 ส่งงานวิชาการของคณะได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พ.ค. 2560 หากพ้นกำหนดจากนี้จะว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤษภาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เปิดให้นักศึกษาเข้าระบบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จะมีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 15 - 26 พ.ค. 2560 จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบกับทางคณะ เข้าระบบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤษภาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควทท.) ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

ผู้ดูแลระบบ
26 เมษายน 2560

ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษา มจพ. เข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ "INNOVATIVE STARTUP @ KMUTNB"

ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "INNOVATIVE STARTUP @ KMUTNB" วันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 -15.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 เมษายน 2560

ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประกวด โดยส่งผลงานประกวดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มีนาคม 2560

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

นักเรียนและนักศึกษาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำหรับกิจกรรมจะจัดประกวดวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มีนาคม 2560

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิจัยอย่างไรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

บุคลากรที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ : งานบุคคล สำนักงานคณบดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือ ติดต่อได้ที่นางสาวกุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ โทร. 3804

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มีนาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Digital lifestyles for Thailand 4.0"

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง "Digital lifestyles for Thailand 4.0" ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มีนาคม 2560

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาเคมีสำหรับวิศวกร

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาเคมีสำหรับวิศวกร รหัสวิชา 04011301 CHEMISTRY FOR ENGINEERS

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มีนาคม 2560

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดย ผู้บริหาร บริษัทอำพลฟูดส์โพรเซสซิง จำกัด (กะทิชาวเกาะ) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 2 ห้อง 223

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 มีนาคม 2560

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชวนนักศึกษาประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 30 พ.ค. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 มีนาคม 2560

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสอบวัดความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มีนาคม 2560

เชิญชวนบุคลากร นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯสามารถติดต่อที่ กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 มีนาคม 2560

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5"

กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนส่งผลงานเต็มและบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มีนาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพ PACCON 2017

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติPure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลระบบ
25 มกราคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Thailand's Network Security Contest 2017"

โครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560