ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิจัยอย่างไรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

บุคลากรที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ : งานบุคคล สำนักงานคณบดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือ ติดต่อได้ที่นางสาวกุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ โทร. 3804

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-29 17:29:13

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Digital lifestyles for Thailand 4.0"

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง "Digital lifestyles for Thailand 4.0" ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-29 16:18:50

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาเคมีสำหรับวิศวกร

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาเคมีสำหรับวิศวกร รหัสวิชา 04011301 CHEMISTRY FOR ENGINEERS

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-29 15:59:59

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดย ผู้บริหาร บริษัทอำพลฟูดส์โพรเซสซิง จำกัด (กะทิชาวเกาะ) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 2 ห้อง 223

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-28 17:50:27

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชวนนักศึกษาประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 30 พ.ค. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-28 17:28:31

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสอบวัดความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-27 16:42:04

เชิญชวนบุคลากร นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯสามารถติดต่อที่ กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-24 15:15:35

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5"

กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนส่งผลงานเต็มและบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-20 10:22:53

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพ PACCON 2017

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติPure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลระบบ
2017-01-25 08:08:23

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Thailand's Network Security Contest 2017"

โครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

ผู้ดูแลระบบ
2017-01-12 08:08:06

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ชวนนิสิตนักศึกษาร่วม โครงการ "Leadership Development Program"

โครงการ "Leadership Development Program" รับสมัครนักศึกษาผู้ที่ทำกิจกรรม และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2, 3 ของทุกสาขาวิชา

ผู้ดูแลระบบ
2017-01-12 08:07:54

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ประยุกต์ มจพ. เปิดอบรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการเต้นลีลาเพื่อสุขภาพ ณ หอประชุมประดุ่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

ผู้ดูแลระบบ
2017-01-12 08:07:30