ประกาศคณะ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การทำคำร้องขอเข้าห้องสอบกรณีลงทะเบียนล่าช้า" ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดให้นักศึกษาทำคำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าสอบ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 พฤศจิกายน 2560

รายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1/2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 กันยายน 2560

ประกาศนโยบายการจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย

ประกาศนโยบายการจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

ประกาศ การจัดปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม - จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การจัดปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม - จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการสรรหาผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะจัดให้มีการสรรหาผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จึงมีประกาศแจ้งรายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารแนบ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤษภาคม 2560

ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

โดยที่เป็นการเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มีนาคม 2560