ประกาศคณะ

ประกาศให้นักศึกษาไปแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 กันยายน 2562