ประกาศคณะ

ประกาศ มจพ. เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

กำหนดวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 เป็นวัน big cleaning day ของมหาวิทยาลัย

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มีนาคม 2563