ประกาศคณะ

ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

โดยที่เป็นการเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-03 11:17:21