ประกาศคณะ

ประกาศ การจัดปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม - จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การจัดปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม - จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการสรรหาผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะจัดให้มีการสรรหาผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จึงมีประกาศแจ้งรายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารแนบ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤษภาคม 2560

ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

โดยที่เป็นการเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มีนาคม 2560