งานวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งเพื่อขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งเพื่อขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมให้ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายเป็นผู้ขอนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมให้ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายเป็นผู้ขอนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานชาติในต่างประเทศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 กันยายน 2560

ตารางสรุปตีพิมพ์รายบุคคล

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กันยายน 2560