แสดงความยินดี

แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเจ้าของผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มีนาคม 2561