แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากสำนักงาน ก.พ. เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-04-05 10:47:02

ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นและศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นซึ่งมี รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย และศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมี ผศ.ดร.ศศิธร คงเรืองเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย ที่ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

ผู้ดูแลระบบ
2017-01-12 08:20:58