แสดงความยินดี

แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเจ้าของผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มีนาคม 2561

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ASTC2017

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ASTC2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 พฤษภาคม 2560