อบรม

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม เรื่อง Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม เรื่อง Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มกราคม 2561

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 9

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 9

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มกราคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ (TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ (TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017) วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2560

บ. พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

บ. พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

ขอเชิญอบรมหลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 4

ขอเชิญอบรมหลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. 60

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล)

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล) ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 17

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 17

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม SciKU Academy สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 7 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม SciKU Academy สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 7 หลักสูตร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0"

อบรม วันพฤหัสบดีที่ 27- วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มีนาคม 2560