อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ปฏิทินการฝึกอบรม

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-28 17:06:30

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 68

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 (จะขึ้นชั้นปีที่ 4) ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาวิชาเรียน และอายุไม่เกิน 26 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 68

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-27 10:46:17