ทุนการศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ระดับอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560, ระดับอุดมศึกษา ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

สมัครได้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2561

ติดต่อขอใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ติดต่อและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค.

ผู้สนใจสมัครทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร เงื่อนไข และอื่นๆ ให้เข้าใจก่อนสมัคร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ ประกาศให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ ประกาศให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาการมอบทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017"

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

ชวนนิสิต นักศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ชวนนิสิต นักศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560

มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 สิงหาคม 2560

เชิญชวนนักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา "หอการค้่าอเมริกันในประเทศไทย 2560"

เชิญชวนนักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา "หอการค้่าอเมริกันในประเทศไทย 2560"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 กรกฎาคม 2560

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2560"

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2560"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประกาศ! ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2560

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ติดต่อส่งใบสมัคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2560 (กลุ่มนักศึกษารายเก่า มจพ.) รหัส 57 รหัส 58 และรหัส 59

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 มิถุนายน 2560

รับสมัครนิสิต นักศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท สมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

การสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา2560 มีกำหนดระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารายงานตัว เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มารายงานตัวพร้อมเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ประกาศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 8 พ.ค. 2560 ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะฯ เพื่อรับทุนการศึกษาโดยนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พ.ค. 2560 ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ตามรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 เมษายน 2560