ทุนการศึกษา

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน จำนวน 91 ทุน ให้แก่นักศึกษาของคณะ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2017-03-03 17:59:20