ทุนการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2560"

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2560"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประกาศ! ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2560

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ติดต่อส่งใบสมัคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2560 (กลุ่มนักศึกษารายเก่า มจพ.) รหัส 57 รหัส 58 และรหัส 59

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 มิถุนายน 2560

รับสมัครนิสิต นักศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท สมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

การสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา2560 มีกำหนดระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารายงานตัว เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มารายงานตัวพร้อมเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ประกาศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 8 พ.ค. 2560 ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะฯ เพื่อรับทุนการศึกษาโดยนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พ.ค. 2560 ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ตามรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 เมษายน 2560

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน จำนวน 91 ทุน ให้แก่นักศึกษาของคณะ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มีนาคม 2560