ทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน

ทุนประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และ ทุนประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 กุมภาพันธ์ 2563