คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมกับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 2-day Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมกับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 2-day Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day

อ่าน 236 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 กรกฎาคม 2564

    วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 2-day Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day โดยคณะฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  จัดการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 และมีวิทยากรระดับมืออาชีพที่มากประสบการณ์ จากบริษัท โทรคมนาคมฯ ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คลาวด์ (Cloud) ในองค์กรเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรด้วย Free-webinar ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 550 คน