ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่าน 600 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 กรกฎาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการค้นคว้าทางวิชาการมากขึ้น ตลอดจนนำความรู้มาสร้างผลงานทางวิชาการ การเขียนตำราที่มีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน สร้างเสริมบรรยากาศทางวิชาการของคณะให้มีตำราที่ดี  ทันสมัย  และเพื่อให้นักศึกษามีตำราเรียนและแหล่งศึกษาค้นคว้าในการเพิ่มทักษะและความรู้ทางวิชาการมากขึ้น ทั้งนี้ คณาจารย์ผู้สนใจทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปีงบประมาณ 2565 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการฯ ได้ที่ไฟล์แนบPDF และไฟล์ Word จากข่าวประชาสัมพันธ์นี้