ช่องทางติดต่อวิชาบริการ ภาคเรียนที่ 1/2564

ช่องทางติดต่อวิชาบริการ ภาคเรียนที่ 1/2564

อ่าน 596 ครั้ง

อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
9 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาสามารถดูช่องทางติดต่อวิชาบริการของภาควิชา ได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่าง


  #
  ภาควิชา
  ช่องทางการติดต่อ
 1.  
 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 3.  
 4. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
 5.  
 6. ภาควิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์
 7.  
 8. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม