ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

อ่าน 618 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มิถุนายน 2564

เพื่อให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิม.6 และ ปวช TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดไฟล์ PDF ที่แนบมาต่อไปนี้