ประกาศขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน

ประกาศขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน

อ่าน 592 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มิถุนายน 2564

 เพื่อให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียนโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ปีการศึกษา 2564 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามไฟล์ PDFประกาศที่แนบมานี้