การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

อ่าน 7,358 ครั้ง

อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
28 พฤษภาคม 2564

ขอแจ้งการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ระดับปวช. - ปริญญาตรี

จากเดิมยื่นเอกสารด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็น การยื่นเอกสารผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ที่ http://202.28.17.163/ulStdNew/login/ หรือ

** โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบหน้าเว็บไซต์ก่อนเข้าใช้งานระบบ **

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ newstudent@op.kmutnb.ac.th