นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

อ่าน 107 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 พฤษภาคม 2564

    นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผลการประกวดผลงานวิชาการ มีดังนี้

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย

กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ

รางวัลระดับดีมาก : ผลงานเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยการดูแลระยะยาว

                            โดย นางสาวกันยารัตน์ นันทกิจจาไพศาล  นางสาวตระการตา สมัชชัย และ นางสาวยุสไอดา หลังยาหน่าย

                            อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์

กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์

รางวัลระดับดี : ผลงานเรื่อง การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิง

                        โดย นางสาวณัฏฐนิชา พูลวาสน์  นางสาวณัฏฐนิชา ตาปราบ และ นายพีรณัฐ เต็มชัย

                        อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

รางวัลระดับดี : ผลงานเรื่อง การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยของโรคไข้เลือดออก

                        โดย นางสาวเจกิตาน์ บุญทับ  นางสาวนริศรา สิทธิเชนทร์ และ นางสาวสุพิชฌา รมณียอุทยาน

                        อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

    ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่มุ่งมั่นสร้างผลงานจนได้รับรางวัลจากการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ สำหรับการจัดการประชุมวิชาการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้นำผลงานวิชาการและการวิจัยปัญหาพิเศษมาเสนอในที่ประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการในภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต