นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9

อ่าน 137 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 พฤษภาคม 2564

        นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ และ นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 The 9th Undergraduate in Applied Mathematics Conference (UAMC 2021) ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีผลรางวัลดังนี้


รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

- สาขา Mathematics for Finance and Insurance

    รางวัลเหรียญทองแดง : ผลงานเรื่อง การหาค่าเหมาะสุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอโดยวิธีสร้างเส้นประสิทธิภาพ

    โดย กมลวรรณ อยู่มั่น และ ศศิประภา นครเกษ / นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ MA

- สาขา Computational Mathematics

    รางวัลเหรียญเงิน : ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์ข้อความเป็นพิษบนสื่อโซเชียลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร

    โดย  อภิรักษ์ ขาวสุวรรณ และ ขัติยาภรณ์ เจตเจริญอารยะ / นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ MA

    รางวัลเหรียญทองแดง : ผลงานเรื่อง ผลกระทบจากขนาดหน้าต่างของการรู้จำกิจกรรมของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลนาฬิกาอัจฉริยะโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

    โดย วิชุดา ศรไตรแก้ว และ พรรณปพร สวัสดิ์อำไพรักษ์ / นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ MA

- สาขา Algebra and Analysis with Applications

    รางวัลเหรียญทองแดง : ผลงานเรื่อง การแปลง p-ลาปลาซ สมบัติและการประยุกต์

    โดย พัชรี บุญผาลา และ เสาวลักษณ์ สุขลาภ / นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ MA


รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

 - สาขา Numerical Methods and Applications

    รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น : ผลงานเรือง การวิเคราะห์การลู่เข้าของสมการคลื่นโดยวิธีผลต่างสืบเนื่อง

    โดย อรศรัณย์ ธีรสถานนท์ และ วชิรญาณ์ เสาทองหลวง / นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ MA

- สาขา Mathematical Modelling

    รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น : ผลงานเรือง ผลกระทบจากไฟป่า พ.ศ. 2541 - 2563 ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยใช้สถิติพรรณาและการวิเคราะห์ค่าสุดขีด

    โดย ธัญฌณัฐ อดุลยศักดิ์  พัชนรินทร์ สระศรี และ อุษณิษา เขมาภิรักษ์ / นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ AS

- สาขา Mathematics for Industry

    รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น : ผลงานเรือง การพยากรณ์ความต้องการสินค้า ประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปนำเข้า

    โดย กานดาพร มาตรา  รมณ มณีอินทร์ และ ศิริพร นิลโพธิ์ทอง / นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ AS

- สาขา Mathematics for Finance and Insurance

    รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น : ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราการรับประกันภัยประเภท IAR สำหรับทุนประกันที่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

    โดย กันนที ใจแก้ว / นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ AS

    รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น : ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา เพื่อการพิจารณาการรับประกันภัยในอนาคต

    โดย ธนพร นิติการุณ / นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ AS

- สาขา Computational Mathematics

    รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม : ผลงานเรื่อง ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับรางน้ำปศุสัตว์

    โดย ภาณุวัต แจ้งชัดใจ และ บุษกร ช่อเส้ / นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ MA

- สาขา Algebra and Analysis with Applications

    รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น : ทฤษฎีบทของแคลคูลัสเชิงผลต่าง

    โดย ธัญรดี สวนสำราญ และ อธิวัฒน์ เรืองรองธรรม / นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ MA

       การประชุมวิชาการฯ ในปีนี้ได้จัดงานในรูปแบบการเสนอผลงานวิจัยทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อป้องกันตามมาตรการการเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยจนเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ