ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับปวส. และ ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับปวส. และ ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

อ่าน 620 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 พฤษภาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบโอน 3 ปี) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้


    -    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กดูรายชื่อและเอกสารแนบท้ายประกาศที่นี่)

    -    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กดูรายชื่อและเอกสารแนบท้ายประกาศที่นี่)


    ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดในการคัดเลือกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออย่างต่อเนื่องทางเว็บไซด์ www.kmutnb.ac.th หรือ www.sci.kmutnb.ac.th