ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

อ่าน 1,814 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤษภาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT       

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน ใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน ใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2564  คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่


ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี

        - ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่

        - ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่