ขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1609 และ อัตราเลขที่ 530 สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1609 และ อัตราเลขที่ 530 สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

อ่าน 419 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 เมษายน 2564

        เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1609 และ อัตราเลขที่ 530 สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารการรับสมัครตามรายละเอียดจากไฟล์ภาพ JPG ที่แนบมายังข่าวประกาศนี้ พร้อมกับส่งทาง E-mail : wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th โดยขยายเวลาการรับสมัครจากเดิม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564