ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดบรรยาย Smart Polymers in Biomedical Appplications

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดบรรยาย Smart Polymers in Biomedical Appplications

อ่าน 162 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 เมษายน 2564

       ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร. นายแพทย์สรยุทธ ชำนาญเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง Smart Polymers in Biomedical Appplications โดยมี รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีวัตุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับชีวการแพทย์ ทั้งนี้มีบุคลากร นักวิจัย และ นักศึกษา ที่สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย วันที่ 29 เมษายน 2564  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)