การส่งเอกสารรายงานตัวและการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2564

การส่งเอกสารรายงานตัวและการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2564

อ่าน 3,439 ครั้ง

อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
16 เมษายน 2564

        ขอให้ผู้มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ นำส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ โดยดำเนินการตามคำสั่งในช่อง ส่งเอกสาร ด้านล่างตามโครงการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

        ขอให้ผู้มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการตามคำสั่งในช่อง สอบสัมภาษณ์ ด้านล่างตามโครงการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ตามเวลาที่กำหนด

        หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมขอให้ติดต่อทางอีเมล์ โดยกดลิงค์ ติดต่อ ด้านล่างตามโครงการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


- โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการปกติ


สาขาวิขา
ส่งเอกสาร
สอบสัมภาษณ์
อีเมล์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสองภาษา (CSB)
เข้าดูประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ที่
www.cs.kmutnb.ac.th/tcas2.jsp
โดยในประกาศจะแจ้ง QR code
ของห้องสอบของนักเรียนแต่ละคน
นักเรียนใช้โปรแกรม Line อ่าน QR code
เพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
และรอการติดต่อจาก
กรรมการประจำห้องสอบต่อไป

- โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการปกติ


สาขาวิขา
ส่งเอกสาร
สอบสัมภาษณ์
อีเมล์
-ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMIs)
  >กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์