ประกาศ เรื่อง ขอปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศ เรื่อง ขอปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่าน 265 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 เมษายน 2564

  ด้วยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา จึงขอปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทุกอาคาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง