ประกาศผลรางวัลโครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  Science Cooperative Educational Day 2021

ประกาศผลรางวัลโครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Science Cooperative Educational Day 2021

อ่าน 191 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 เมษายน 2564

        ประกาศผลรางวัลโครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (Science's Cooperative Educational Day 2021) วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และในปีนี้ได้จัดการประกวดผลงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มนวัตกรรม มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ประกวดนำเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งหมด 19 ผลงาน โดยผลการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้


        กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


        รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง : ศึกษาการเปรียบเทียบความเป็นพิษต่อกล้ามเนื้อ หลังการรับพิษจากงูแมวเซา (Daboia siamensis)

        นักศึกษา : นางสาววัชรมน ประเสริฐ    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

        อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานเรื่อง : การยืดอายุการใช้งานของตัวยึดจับชิ้นงาน

        นักศึกษา : นายศุภวัฒน์ เกตุมาน    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

        อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์


        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานเรื่อง : การจำลองระดับการสั่นสะเทือนของพื้นดินจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

        นักศึกษา : นายชัยชนะ ขันสาคร    ภาควิชาคณิตศาสตร์

        อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ    ภาควิชาคณิตศาสตร์


        รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง : ผลของแป้งมันสาปะหลังดัดแปร และสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของไอศกรีมวีแกน

        นักศึกษา : ณัฐนรี จั่นแก้ว    ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

       อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์    ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม


        รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง : การลดการสูญเสียน้ำหนักและการเสื่อมสภาพของหน่อไม้ฝรั่ง

        นักศึกษา : นางสาวประภาพรรรณ เจริญเรือง    ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

        อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.รัฐกรณ์ จำนงค์ผล     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม


        รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง : การเตรียมน้ำยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์ด้วยแสงยูวีและน้ำยางคอมโพสิตนาไฟฟ้าเพื่อขึ้นรูป ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

        นักศึกษา : นางสาวเบญจา มุลเสนา และ นางสาวกานต์ธิดา พรหมเทพ    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

        อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สุนันทา ช่วยประคอง    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


        กลุ่มนวัตกรรม

         รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง : เรื่อง การพัฒนาขั้วไฟฟ้าเส้นใยคาร์บอนที่ได้จากลิกนินและพอลิอะคริโลไนไตรล์โดยการโดปด้วยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด

        นักศึกษา : นางสาววธัญญาลักษณ์ บุตรศรีรักษ์    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

        อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชัชลิฎา บุญเพนียด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานเรื่อง : เครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจอัตโนมัติ

        นักศึกษา : นางสาวอุษณีย์ ฉลองโภคศิลชัย และนางสาวศิริภรณ์ ม่วงทองหลาง   ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

        อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยุง เดชอยู่    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์


        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานเรื่อง : การบำบัดไขมันด้วยตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย 

        นักศึกษา : นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว และ นางสาวนริศรา บรรจงกิจ    ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

        อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร


        รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเปอร์เซ็นต์ผลผลิตในกระบวนการแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง 

        นักศึกษา : นางสาวทักษอร เจริญผล   นางสาวปิยธดา ชาครบัณฑิต   นางสาวสุทธิชา บุญเรือน   

นางสาวสุมนา พงษ์เผ่าทอง   และนางสาวอรวรรณ จันทดวง    ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

       อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรีวทัญญูไพศาล และ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์    ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม


        รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง : การสร้างภาพหลอดเลือดดำตามเวลาจริง

        นักศึกษา : นางสาวภัทรวดี กระทุ่มทอง และ นางสาวสุกัญญา สาระดำ    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

        อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ธูสรานนท์     ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์


        รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง : การพัฒนาการบริการทดสอบ การวิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวมวลและการออกแบบห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์งานด้านชีวมวล

        นักศึกษา : นางสาวอรุณรัตน์ พูลเพิ่ม    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

        อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

        

        ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรนักศึกษา และ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นต์ชื่อ-นามสกุล สำเนาถูกต้องที่เอกสาร มายื่นได้ที่ งานวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) 


คลิ๊กดูประมวลภาพการจัดงาน