ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

อ่าน 732 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มีนาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะฯ เพื่อรับ ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมายังข่าวประกาศนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้ดูเอกสารแนบท้ายประกาศและรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564