ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

อ่าน 298 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มีนาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะฯ เพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมายังข่าวประกาศนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้รายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564