ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาคภาค ปีการศึกษาที่ 2/ 2563

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาคภาค ปีการศึกษาที่ 2/ 2563

อ่าน 442 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาคภาค ปีการศึกษาที่ 2/ 2563

1. รายวิชาทฤษฎี

ขอให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

2. รายวิชาปฏิบัติ

ขอให้เริ่มการเรียนการสอน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันการเดินทางและสุขภาพผ่านลิงก์ https://forms.gle/HEKmNysCvgQzuXmf7 ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา คัดกรองและรายงานให้คณบดีทราบภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

3. การทำโครงงานพิเศษและวิทยานิพนธ์ในห้องปฏิบัติการ

ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติ

4. การสอบกลางภาค

คณะจะจัดสอบเฉพาะวิชาบริการที่อยู่ในกลุ่มวิชาแกนเท่านั้น โดยใช้วันและเวลาจัดสอบตามที่ระบุในระบบลงทะเบียน 

5. สำหรับรายวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 4 ขอให้ผู้สอนพิจารณารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาโดยวิธีอื่นๆ เช่น การสอบออนไลน์ การมอบหมายงาน การสอบย่อยแบบให้นักศึกษาทำที่บ้าน หรือในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม

ประกาศนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการฯ วาระพิเศษครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

หมายเหตุ

ประกาศฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้กรณีที่มหาวิทยาลัยมีประกาศเพิ่มเติม