ภาควิชา

ภาควิชา

อ่าน 66,729 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2560


รศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์


ผศ.ดร.สมิทธิชัย สียางนอก
หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


ดร.ชัชวาล สิงหะพล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


อ.ดร.สุริยา ฤธาทิพย์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม


ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์


ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์