ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

อ่าน 57,050 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
11 มกราคม 2560

หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีจำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่


  # ชื่อหลักสูตร ตัวย่อ ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร
 1.  
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  DIC
  ภาษาไทย
 3.  
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  DAST
  ภาษาไทย
 5.  
 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  DCS
  ภาษาไทย
 7.  
 8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
  E-DMA
  ภาษาอังกฤษ
 9.  
 10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
  DBIT
  ภาษาไทย
 11.  
 12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  DAP
  ภาษาไทย
 13.  
 14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  DENVTM
  ภาษาไทย
 15.  
 16. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  DBT
  ภาษาไทย