หลักสูตรระดับปริญญาเอก - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (DIC)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS)
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (DAST)
 
Back to content | Back to main menu