โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แนะนำคณะ
         คณะมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 8 หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการต่างๆ เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างมีธรรมาภิบาล และมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 11 ชุดได้แก่
    1. คณะกรรมการวิชาการ
    2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
    3. คณะกรรมการวิจัย
    4. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
    5. คณะกรรมการบริการวิชาการ
    6. คณะกรรมการสารสนเทศ
    7. คณะกรรมการจัดการความรู้
    8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    9. คณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    10. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    11. คณะกรรมการสหกิจศึกษา

         ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการบริหารให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยมีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานดังแสดงในรูปด้านล่าง (กรุณากดที่รูปเพื่อขยายขนาด)

 
Back to content | Back to main menu