ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แนะนำคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มมาจากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ภายใต้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514
ต่อมากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ.2522  ภารกิจในขณะนั้น
คือการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ


ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของคณาจารย์
ในภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์
ที่จะเสริมสร้างและพัฒนากำลังคน ให้มีขีดความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2527 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน ในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และได้ดำเนินการมาเป็นระยะ
จนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อ
"วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2531"
โดยแยกตัวออกจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และวิทยาศาสตร์
         จากปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตการผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการ การผลิตงานวิจัย การผลิตบุคลากร โดยเน้นการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย การวางแผนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
Back to content | Back to main menu