หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

      หลักสูตรต่างๆ ภายในคณะมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหรกรรมการผลิตซอฟต์แวร์ สถิติธุรกิจและประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่
“คิดเป็น เด่นประยุกต์”
โดยในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการเรียนการสอนจำนวนทั้งสิ้น 27 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (DIC)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS)
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (DAST)


ระดับปริญญาโท จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่


1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (MIC)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (MENV)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS)
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (MMI)
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP)
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (MAST)

ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (2 ภาษา) (EPH)
11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)

 
Back to content | Back to main menu