แสดงความยินดี - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ
ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้น และ
ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น
โดยศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้น
ซึ่งมี รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย และ
ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
ซึ่งมี ผศ.ดร.ศศิธร คงเรืองเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย
ทั้งสองศูนย์วิจัยได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือต่อยอดองค์ความรู้ดีเด่น โดยมีพิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่่น
ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 
Back to content | Back to main menu