แสดงความยินดี - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีและชมเชย
นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์
สลิลฎา ลีลาอุดมวรกุล, ชัญญานุช จิตร์วิชัย, เกรียงไกร ภู่ธรีอาภา อ.ที่ปรึกษา รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย
เรื่อง  "การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างแบบจำลองอารีมา"

บดินทร์ธร บางค้า, ฉัตรฑริกา สาแก้ว, ณัฐนรีย์ ชาติเฉลิมพันธ์ อ.ที่ปรึกษา ดร. วิกานดา ผาพันธ์
ที่ได้รับรางวัลระดับดี ในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย
เรื่อง  "การปรับปรุงระเบียบวิธีฮิวริสติกส์สำหรับวัตถุประสงค์เวลาการไหลรวมในปัญหาเรียงสับเปลี่ยนเพื่อจัดตารางงานระบบผลิตแบบไหลลื่น"

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


 
Back to content | Back to main menu