แสดงความยินดี - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
ด้วยหัวข้อ "การใช้ตัวแบบวางนัยเชิงเส้นทั่วไป ในการประมาณค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์"
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 

 
Back to content | Back to main menu