แสดงความยินดี - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีและชมเชย
นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์
นส.ชนกนาต สุขประยูร
นส.ตวงพร พัฒนบัณฑิต
นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

นส. วัชรากร ชอุ่มเกต
นส. สุดารัตน์ สิงหะมีชัย
นส. ขณัฐตา เนื่องพืช
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

และ
นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์
นส. พนิดา ข่ายสุวรรณ
นส. ปัณฑิตา โคมเปือย
นส. วิฬาสินี ทันการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อภิชาต ศุรธณี
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น
ในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 (UAMC 2016)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559
 
Back to content | Back to main menu