ใบรายงานผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565