ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานและมอบทุนให้นักศึกษาไทยเรียนดีที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานและมอบทุนให้นักศึกษาไทยเรียนดีที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2565

อ่าน 187 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 ตุลาคม 2564

    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, Association-sans-but-lucratif) มีหน้าที่ติดต่อสถาบันมหาวิทยาลัยการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ถึงปริญญาเอก จากประเทศสมาชิก IAESTE 90 ประเทศเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและสาขาวิชาอื่นๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเป็นทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศให้กับนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถสอบผ่านการคัดเลือก ของโครงการ IAESTE Thailand ทั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในอัตราส่วน 1:1 กล่าวคือ นักศึกษาไทยที่จะเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศ (Outgoing Student) 1 คน ต่อนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาฝึกงานในประเทศ  (Incoming Student)  1 คน IAESTE Thailand จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดพิจารณารับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE เข้าฝึกงานในหน่วยงานของท่านเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน รายละเอียดดังนี้

              1. รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานโดยระบุจำนวนและระยะเวลาของการฝึกงานของนักศึกษา ตามความประสงค์  โดยหน่วยงานของท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักศึกษาเดือนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ต่อนักศึกษาต่างชาติ  1  คน หรือ

              2. มอบทุนทรัพย์ให้นักศึกษาไทยเรียนดีฐานะยากจน มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2565 แต่ไม่มีทุนทรัพย์ซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เพื่อเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศ                      


    ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้าย (ไฟล์ PDF ที่แนบมา) พร้อมทั้งส่งกลับไปยังสำนักงาน IAESTE Thailand หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-555-2177 ภายในวันที่  15  พฤศจิกายน 2564 

ดาวน์โหลด